ประชุมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>>>>>วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายวิชัย จันทร์ส่อง ร่วมประชุมโครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาใช้กระบวนการด้านลูกเสือสร้างบุคลิกภาพ และพัฒนาการทางสังคมให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีของประเทศโดยใช้กระบวนการด้านลูกเสือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ผิวพรรณ วรรณะ ลัทธิทางศาสนา ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลหรือเกี่ยวข้องกับการเมือง รวมถึงการส่งเสริมให้สถานศึกษาปลูกฝั่งหลักคิดที่ถูกต้องแก่ลูกเสือเนตรนารี ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เป็นผู้มีความพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความสุจริต มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบ และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมบุหงารายา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส

ภาพโดย : นายซุฮูดี สรีแมง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศธจ.นธ.