การแข่งขันกีฬา – กรีฑา นักเรียน ศูนย์เครือข่ายสถานกศึกษาบองอ

>>>>>วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา นักเรียน ศูนย์เครือข่ายสถานกศึกษาบองอ ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชน มีส่วนร่วม และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์จากการออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปลูกฝังผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการเคารพกฎกติกา อันจะนำไปสู่ ความรู้รักสามัคคีและปรองดองในหมู่คณะ