คณะกรรมการตัดสิน Best Practice จุดเน้น ด้านเครือข่ายและประชาสัมพันธ์

>>>>>>วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 8:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านเครือข่ายและการประชาสัมพันธ์ ณ รร.บ้านมะรือโบตก รร.บ้านนิบง รร.บ้านกอแนะเหนือ และรร.อนุบาลระแงะ ขอขอบคุณผุ้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี