กิจกรรมการอบรมเสริมสร้างทักษะ EF (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย

>>>>>วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการอบรมเสริมสร้างทักษะ EF ในเด็กปฐมวัย โดยมีนายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 กล่าว วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมทักษะสมองการคิดเชิงบริหาร Brain Executive Function (EF : Executive Function) แก่ครู เพื่อนำไปขยายผลขับเคลื่อนพัฒนาทักษะ EF เด็กปฐมวัย ในการพัฒนาศักยภาพให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3