การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเชื่อมโยงสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเฉลิม

>>>>>วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 10:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเชื่อมโยงสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลเฉลิม โดยมี ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นวิทยากร เพื่อให้ครูสามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัด และนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับของสมรรถนะได้อย่างชัดเจน สามารถวัดและประเมินผลในระดับการพัฒนาในแต่ละสมรรถนะและแต่ละช่วงชั้นได้ ทั้งนี้ยังคงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเดิมเป็นเป้าหมายในการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมพระยาภูผาภักดี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 อ.ระแงะ จ.นราธิวาส