นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในอำเภอจะแนะ

>>>>>วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 14:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในอำเภอจะแนะ ได้แก่ โรงเรียนผดุงมาตร โรงเรียนบ้านริแง และโรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต ในการนี้ได้พบปะคณะครู และนักเรียน ทำการเน้นย้ำ การขับเคลื่อนจุดเน้นทั้ง 5 จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป