ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

>>>>>>วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางวาสนา สุขสบาย นักจัดงานงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้าน รักษ์ศีล 5” ณ วัดชลธาราวาส (วัดร่อน) อ.ระแงะ จ.นราธิวาส