พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “ช้างเผือกเกมส์” ครั้งที่ 2

>>>>>>วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “ช้างเผือกเกมส์” ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง โดยมีนายก อบต.ช้างเผือก คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชน มีส่วนร่วม และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์จากการออกกำลังกายเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปลูกฝังผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการเคารพกฎกติกา อันจะนำไปสู่ ความรู้รักสามัคคีและปรองดองในหมู่คณะ