การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566 สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 8:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษาให้มีคุณภาพ พร้อมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รูปทั้งหมด >>> https://drive.google.com/drive/folders/1YEQlvJLtZnEWaZMv0y4EYJKDExGeHLPQ?usp=drive_link