รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

>>>>>วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ( Performance Agreement : PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา สพฐ. ประธานกรรมการ, นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ข้าราชการบำนาญ กรรมการ และ นายสราวุธ เดชมณีรัตน์ (ผอ.สพก.จชต.สพฐ.) เลขานุการฯ โดยมีว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว นายวิชัย จันทร์ส่อง นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3