ประกาศโรงเรียนบ้านไอกรอส เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม

ประกาศโรงเรียนบ้านไอกรอส

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งวิทยากรอิสลามศึกษาแบบเข้ม