จัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Plan : BCP) ของหน่วยงานภาครัฐ

>>>>>วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน เปิดการประชุมทบทวนจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Plan : BCP) ของหน่วยงานภาครัฐ และภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดผลลัพธ์ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นให้การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ