การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนอิสลามศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning

>>>>>วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนอิสลามศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning โดยมีนายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมพบปะ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะให้ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking) ด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ไม่เพียงแต่เป็นผู้ฟัง ผู้เรียนต้องอ่าน-เขียน ตั้งคำถาม และถามอภิปรายร่วมกัน ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3