ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning

>>>>>วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning เพื่อการปรับเปลี่ยนบทบาทครู ให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยการ การเรียนรู้” สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3 โดยมีนายวิชัย จันทร์ส่อง นายพนม ธุระนนท์ ร่วมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูที่เข้าร่วมการอบรม