ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัดนราธิวาส

>>>>>วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นรษาธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายไกรษร แก้วฝ่าย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อจัดทำทบทวน ปรับปรุงกรอบแนวทางการดำเนินงานหรือแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด โดยคำนึงความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ บริบท สภาพแวดล้อม ความต้องการจำเป็นในพื้นที่ ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 4 (เล็ก) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2 โดยมีนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม