รอง ผอ.สพป.นธ.3 ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน รร.ในสังกัด

>>>>>วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายคำปุน เสนศรี นายไกรษร แก้วฝ่าย นายอภิชาค อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ศึกษานิเทศก์ และคณะ ออกนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน ของภาคเรียนที่ 2/2566 โดยแบ่งสายกันออกพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน และขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 โดยได้พบปะ/สอบถามปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และแนะนำการเสริมทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน เพื่อการแก้ปัญหาการอ่านซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนของทุกวิชาในระดับชั้นต่อไป