ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2567

>>>>วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สพป.นราธิวาส เขต 3 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีนายคำปุน เสนศรี นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย  และนายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อทบทวนทิศทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 ของ สพป.นราธิวาส เขต 3 ในประเด็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กำหนดโครงการ ปีที่ดำเนินโครงการ