(วันที่ 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ

>>>>>วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. (วันที่ 2) นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายคำปุน เสนศรี นายเกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย และนายอภิชาต อรรคอำนวย รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อทบทวนทิศทางการดำเนินงาาน พ.ศ. 2566-2570 ของ สพป.นราธิวาส เขต 3 ในประเด็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กำหนดโครงการ ปีที่ดำเนินโครงการ