ร่วมประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom meetings

>>>>>วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 9:00น. นายสุนทร เพ็ชรคง ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ร่วมประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom meetings โดยมีนางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้กำหนดให้มีการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงเรื่องกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3