ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2566

>>>>>วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นางมณี ลังเดช ผอ.รร.วันตันติการามฯ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบ I-NET ปีการศึกษา 2566 เพื่อติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการทตสอบ ให้เป็นไปตามที่ สทศ. กำหนด อย่างเคร่งครัด