การประชุมชี้แจงศูนย์สอบการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

>>>>>วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยขอให้ศูนย์สอบและสนามสอบปฏิบัติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และคู่มือการจัดสอบ O-NET อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3