PLC (Professional Learning Community) กลุ่มอำนวยการ

>>>>>วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 14:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายไกรษร แก้วฝ่าย รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ซึ่งกำกับ ดูแล รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) พร้อมกับเสนอความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในกลุ่มอำนวยการ ณ ห้องอำนวยการ สพป.นราธิวาส เขต 3