ประชาสัมพันธ์การรับสม้ครโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาด ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่งอในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567