โครงการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมอาคารเรียนแบบ ป.1 ก อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนบ้านทำนบ