ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบและ จัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)

>>>>>วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบและ จัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำ ปีการศึกษา 2567 โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด จำนวนทั้ง 17 โรง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3