ประกาศราคากลางก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 (โรงเรียนบ้านรือเปาะ)