ประกาศจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกปะสงค์โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์