โรงเรียนในโครงการพัฒนาตนเอง (Teacher and School Quality Program : TSQP )

>>>>>วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู ผู้ปกครงและนักเรียน โรงเรียนในโครงการพัฒนาตนเอง (Teacher and School Quality Program : TSQP ) ได้แก่ รร.ชุมชนสหพัฒนา รร.บ้านกาเด็ง และ รร.บ้านโคก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถพัฒนาตนเองได้ทั้งระบบ (Whole School Approach) ทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพของระบบบริหารจัดการและการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงในชั้นเรียน และเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดสมรรถนะในศตวรรษที่ 21