ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตลงสู่ห้องเรียน (โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายมาหามะซายูตี ลีกี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริแง มอบหมายให้ นางสาวนิพาดีละห์ แวนามะกันและนายรุสมี เจ๊ะอารง ครูโรงเรียนบ้านริแง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการหลักสูตรต้านทุจริตลงสู่ห้องเรียน (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมหลัก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรูปในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3