ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันการเขียนเรียงความ ในโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ