โครงการอบรม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม ศูนย์เครือข่ายมะรือโบตก

>>>>>วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายมะรือโบตก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ ให้เป็นผู้มีความประพฤติที่ดีอยู่ในระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่กระทำอันเป็นความผิดวินัยและจรรยาบรรณ ณ ห้องประชุมสวนอาหารริมน้ำ จ.นราธิวาส