การจัดอบรมครูหลักสูตร “พัฒนาครูโครงงานคุณธรรม” รหัสหลักสูตร ๖๓๐๖๔ รุ่นที่ ๔ (รูปแบบออนไลน์)