ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ผ่านระบบออนไลน์