วันที่ 2 ของการประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านการศึกษา

>>>>วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 9:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมในโครงการ “ขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา” โดยมีนายสถาพร ภูบาลเช้า นางสาวธรรศญา หล่าอุดม นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564-2565 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3