ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น”พัฒนาศักยภาพครุแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษา” รุ่นที่ 1

<iframe src=”https://drive.google.com/file/d/1Zn_4ZOEOkrcu5zgxyBet72x0mJzuLvLR/preview” width=”640″ height=”480″ allow=”autoplay”></iframe>