Day2 Brainstorm แนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพ การศึกษาใน จชต.

>>>>>วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 9:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาการ ร่วมประชุมเพื่อระดมความคิด (Brainstorm) สะท้อนภาพรวม และกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา สู่การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย และพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมรับฟังและให้คำแนะนำ ณ สวนพฤกษารีสอร์ท อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง