ร่วมประชุมโครงการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ภายใต้โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการ อันเนื่องมา จากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาส