วันที่ 2 ของการคัดเลือกกิจกรรมถอดบทเรียน (BP) ผู้รับผิดชอบโครงการ รร.สุจริต

>>>>>วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 9:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน กรรมการ การคัดเลือกผลงานกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค ผ่านระบบ Google meet เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และเป็นเวทีในการแสดงออกของผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่สร้างสรรค์สื่อต่างๆ ให้มีพื้นที่ในการนำเสนอผลงานสู่สาธารณชนอย่างเสรี