ประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนความคิด (Brainstorm) แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทยของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเจาะไอร้อง

>>>>>วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 9:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนความคิด (Brainstorm) แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทยของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเจาะไอร้อง ณ รร.บ้านเจาะเกาะ จ.นราธิวาส