นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในพื้นที่ อ.จะแนะ

>>>>>วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 9:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนของ รร.บ้านไอร์โซ รร.ร่วมจิตต์ประชา รร.พิทักษ์พิทยากูมุง รร.บ้านน้ำวน และรร.บ้านละหาร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)