คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของ รร.

>>>>>วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 15:00น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล เพื่อรับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และเป็นการสนองนโยบายของ สพฐ. ที่กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งจัดทำแผนงาน/โครงการเสนอของบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบล โดยจัดทำเป็นโครงการที่ส่งเสริมทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต กำหนดกรอบเสนอโครงการเสนอของบประมาณใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมการศึกษา ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3