ร่วมประชุมพบปะหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

>>>>>วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:30น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมพบปะหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จชต. เพื่อรับฟังการชี้แจงสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการฉีดวัคซีน บทบาทหน้าที่ในการป้องกันโควิด 19 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหา ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี