ประชุมชี้แจงรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน และรายการปรับปรุงซ่อมแซม งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2564

>>>>>วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 9:30น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน และรายการปรับปรุงซ่อมแซม งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 นางเจะฮาสนะ ซอตีเมาะ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าพัสดุโรงเรียน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3