ติดตามตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาการขอรื้อถอนอาคารเรียน

>>>>>วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางเจะฮาสนะ ซอตีเมาะ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางสาวเกตุมณี สาลี ผอ.กลุมนโยบายและแผน และนางสาวเจนจิรา เพ็ชรเที่ยง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ติดตามตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาการขอรื้อถอนอาคารเรียน และติดตามการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ และโรงเรียนบ้านรือเปาะ