ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2565

>>>>>วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามการนิเทศการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย ที่ สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3