ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 2

>>>>>วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 2 (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล) ผ่านระบบทางไกลด้วยโปรแกรม Zoom Cloud meetings