กิจกรรมสะท้อนคิด (Brain Strom) การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21

>>>>>วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ประชุมผ่านระบบ Zoom cloud meetings ในกิจกรรมสะท้อนคิด (Brain Strom) การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมี ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมสะท้อนความคิด โดยการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21