ประชุมทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลากรของ สพท. ในการเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR

>>>>>วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 9:00น. นายสถาพร ภูบาลเช้า รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยนายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง นายธรัตพนธ์ วิทย์บุญประคม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ ร่วมการประชุมทางไกลเพื่อพัฒนาบุคลากรของ สพท. ในการเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR และชี้แจงแนวทางการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้การนำเข้าข้อมูลโครงการนะระบบติดตามและ ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของ สพท.เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทราบแนวทางการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3