การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี

>>>>>วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง โรงเรียนราชพัฒนา และโรงเรียนบ้านไอปาเซ โดยมีนางสุดสาย บุญช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และ นางจรัส เกียรติเสรีธรรม ผอ.รร.บ้านตะโละ เป็นคณะกรรมการ และนางจิตติมา เทพษร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ