การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

>>>>>วันที่ 25 มกราคม 2565 นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจําปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2565 ณ ปากเมงรีสอร์ท อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีนางสาวธรรศญา หล่าอุดม รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพในครั้งนี้